سفارش تبلیغ
صبا ویژن

زندگی زیبا

صفحه خانگی پارسی یار درباره

بسم الله الرحمان الرحیم

    نظر

عشق سوزان است          بسم الله الرحمان الرحیم

هرکه خواهان است            بسم الله الرحمان الرحیم

دل اگر تاریک اگر خاموش      بسم الله الرحمان الرحیم

گر چراغ انست                  بسم الله الرحمان الرحیم

نامه ای را هدهد اوردست    اغازش تویی

از سلیمان است                بسم الله الرحمان الرحیم