سفارش تبلیغ
صبا

بسم الله الرحمان الرحیم

ارسال‌کننده : شاهین در : 90/10/13 3:29 صبح

عشق سوزان است          بسم الله الرحمان الرحیم

هرکه خواهان است            بسم الله الرحمان الرحیم

دل اگر تاریک اگر خاموش      بسم الله الرحمان الرحیم

گر چراغ انست                  بسم الله الرحمان الرحیم

نامه ای را هدهد اوردست    اغازش تویی

از سلیمان است                بسم الله الرحمان الرحیم
کلمات کلیدی :

زندگی

ارسال‌کننده : شاهین در : 90/10/13 3:17 صبح

تو زندگی نه به گذشته فکر کن

نه به اینده فقط به حال فکرکن

چون هم گذشته رو میسازه هم اینده رو.
کلمات کلیدی :